• چهارشنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۷ - ۰:۴۵
    مدیریت «طرح نو»
    « ما سپاسگزاری و امتنان خویش را از گزارش کمیته‌مالی مندرج در اعلامیه شماره 61 شورای عالی جنبش روشنایی، اعلان نموده و آن را به‌عنوان یک سند افتخارآمیز در تاریخ احزاب و جریان‌های سیاسی کشور، گرامی می‌داریم. از سایر اعضای شورای عالی می‌خواهیم که برای بستن دهان بدخواهان و جامه‌ی عمل نپوشاندن به دسیسه‌های شیطانی فاشیسم، به تایید و حمایت از سند افتخارآمیز مالی جنبش روشنایی، اقدام نمایند.»