• چهارشنبه ۹ حوت ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۶
    صادق روشنا
    «شورش پنهانی در درون دانشنامه هزارگی که امروزها باعث نفرت پراکنی شده و باعث تحلیل رفتن نیروی انسانی هزارگی می‌شود، دقیقا جنگ بر سر منفعت و شهرت است وگرنه نگاه علمی، این سویه گیری‌های سیاسی و نژادی را برنمی‌تابد. در شرایط حساس سیاسی که سازمان ملل و شورای امنیت برای تعیین ساختار و سرنوشت جمعی انسان افغانستانی تصمیم می‌گیرند که در بیابانی به نام افغانستان و زیر چنگال طالب گیر افتاده و هرروز قلع‌وقمع می‌شوند؛ اما نیروی انسانی و سیاسی ما غافل و بر سر لحاف ملا و نوشتن و ننوشتن نام ملا درآشفته نامه‌ای به نام دانشنامه مصروف‌اند.»