• شنبه ۱ عقرب ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۶
    نوید سرابی
    «وقتی پنجشیر یک نه تاریخی را به حاکمیت استبداد تاریخی و استیلای دوباره بی‌چون و چرایی طالبان پشتونی گفت، .... آن‌طوری که باید حمایت می‌گردید نه‌تنها نگردید که حتی شروع به تخریب و بهانه‌گیری‌های بنی اسراییلی نمودند و پرچم و... را بهانه تراشیدند و تلاش نمودند که این مقاومت از اقبال عمومی برخوردار نگردد و مرزهای قومی و حصارهای جاهلی نشکند تا بازار قوم‌فروشی این‌ها کساد نگردد و سفره پهن‌شده بر خون ملت و رذالت خیانت برچیده نگردد. بهانه و جرم این نه‌ای گستاخانه و ایستادگی شجاعانه، (از دید هزاره‌ها و ازبک‌ها) این بود که مربوط به قوم تاجیک و (از دید درون تاجیکی) این بود که این مقاومت مربوط به منطقه پنجشیر است.!